Algemene Vergadering

Algemene vergadering.

Beste,

Op zaterdag 21 april 2018 is het weer zover. Graag nodigt het bestuur van Atthis alle leden uit op deze jaarlijkse ALGEMENE VERGADERING. 

De algemene vergadering is het belangrijkste orgaan van de vereniging met het grootste zeggenschap. HET moment om je stem als lid van Atthis te laten horen, om suggesties te doen, om met voorstellen te komen, om mee richting te geven aan onze organisatie, …. We durven te hopen dat vele leden hun stem willen laten horen en naar deze vergadering komen.

De AV start stipt om 13u30 in Atthis, Geuzenstraat 27, Antwerpen. 
Na deze vergadering mogen de aanwezigen zich verwachten aan een hapje en een drankje.

Naar goede gewoonte trachten we de vergadering zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Voor de praktische organisatie vragen we om de onderstaande strook in te vullen. Werk je actief mee in Atthis maar kan je niet aanwezig zijn op de AV, wij willen vragen om toch het strookje in te vullen en ons te bezorgen.

Bezorg uw invulstrook uiterlijk vóór 14 april terug in Atthis, hetzij door af te geven in Atthis, hetzij per post, hetzij via atthis@atthis.be

Kan je niet aanwezig kan zijn op de AV, maar wil je wel een stem  uitbrengen, bezorg dan een volmacht aan iemand die er wel zal zijn. Vermeld je eigen naam en lidnummer en de naam en het lidnummer van de gevolmachtigde persoon. Zorg dat je document gedateerd en ondertekend is. (één volmacht per persoon)

Iedereen kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger of als bestuurslid.
Kandidaturen voor de raad van bestuur dienen schriftelijk ingediend te worden uiterlijk vóór 14 april 2018.

Met vriendelijke groeten en alvast tot dan,

Voor Atthis
Frie, Greet , Liliane, Kathleen en Soy.

Programma, invulstrook en volmacht hier te downloaden .

1.Voor de volledigheid Art.14 van de statuten:’’De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens 3 en maximum 11bestuurders die gekozen worden uit de leden van de vzw, die het laatste kalenderjaar als vrijwilliger binnen de vzw Atthis actief zijn geweest of in het laatste half jaar minstens 4 werkvergaderingen hebben bijgewoond.
Het bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering.
Elk lid dat aan de voorwaarden voldoet, kan zich tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor de algemene vergadering schriftelijk kandidaat stellen voor een bestuursmandaat met opgave van haar motivatie, welk zij tevens mondeling op de algemene vergadering uiteenzet. De kandidatuurstelling wordt gericht aan de raad van bestuur. De poststempel, of de gedateerde ontvangstbevestiging door één van de bestuurders, geldt als datum van ontvangst.’’

Programma:

•    1.Korte vorming rond de veranderende wereld van holebi’s.
•    2.Verwelkoming door het huidige bestuur.
•    3.Goedkeuren activiteiten 2017
•    4.Korte duiding boekjaar 2017 - Kostenplaatje locatie Atthis / leefbaarheid / …
•    5.Ontslag huidig bestuur : acties gerealiseerd oud bestuur
o    Venieuwde website , vervanging drankkoelers, opstart werkgroep interieur
•    6.Voorstel nieuwe kandidaten bestuursleden
•    7.Verkiezen nieuw bestuur

•    Pauze 

•    8.Voorstelling nieuw bestuur
•    9.Wie doet wat binnen Atthis? = bespreken diverse taken
•    10.Waar staan wij voor? Zijn wij een organisatie enkel voor vrouwen die van vrouwen houden, of verbreden we ons doelpubliek.
•    11. Activiteiten 2018: fuif in juni, BBQ, dansnamiddag met frietjes en stoofvlees, spaghettie, verjaardagsfuif in september, weekend aan zee, ….
•    12. Begroting 2018
•    13.Voorstelling activiteiten 2018
•    14.Varia :  -nieuwsbrief in de toekomst electronisch?
-vaste telefoon opgezegd maar internet en wifi blijven 
-website
-lidgelden
-…....

INVULSTROOK (ten laatste in te dienen op 14 april 2018)

Ik,……………………………………………….…………………………………………….(naam), zal wel / niet (doorhalen wat niet past) aanwezig zijn op de AV op 21 april.

Ik blijf het komende werkjaar wel / niet (doorhalen wat niet past) actief in Atthis als 
…………………………………………………………………(taken die men op zich neemt).

Terug te sturen naar Atthis vzw, Geuzenstraat 27, 2000 Antwerpen
of de nodige informatie doormailen naar atthis@atthis.be 

VOLMACHT 
Ik,…………………………………………………………………(naam), lidnummer Atthis………, kan niet aanwezig zijn op de Algemene Vergadering van 21 april 2018. Ik zal me laten vertegenwoordigen op deze AV door ………………………………………
…………………………(naam) , lidnummer Atthis ……………, die in mijn naam mijn stem zal uitbrengen.

Datum + handtekening